Algemene Voorwaarden

1. ALGEMEEN
2.1 Ieder door Thailandvillas.NL gedane aanbod is vrijblijvend, tenzij er sprake is van een onherroepelijk aanbod in de zin van art. 6:217 e.v. Burgerlijk Wetboek. Een vrijblijvend aanbod kan nog onverwijld na ontvangst van de aanvaarding worden herroepen.

1.2 Voor het kunnen maken van reserveringen bij Thailandvillas.NL is opgave van een e-mailadres vereist. Dit e-mailadres zal dan in beginsel door Thailandvillas worden gebruikt voor de communicatie met de reiziger. Het is voor de reiziger daarom raadzaam om regelmatig na te gaan of er e-mail is ontvangen.

1.3 Thailandvillas.NL is gerechtigd om een tarief binnen 2 werkdagen na het geven van de reserveringsopdracht, ongeacht of Thailandvillas.NL al een bevestiging van de reservering heeft verzonden, te herroepen. Indien de herroeping een verhoging van het tarief betreft dient de reiziger binnen 1 werkdag aan Thailandvillas.NL kenbaar te hebben gemaakt dat hij zich met het nieuwe tarief kan verenigen, bij gebreke waarvan geen overeenkomst tot stand wordt geacht te zijn gekomen, zonder dat Thailandvillas.NL dan gehouden zal zijn tot het doen van een schadevergoeding van enigerlei aard.

1.4 Herroeping wegens correctie van fouten in de reissomberekening is altijd toegestaan. De reiziger heeft het recht de reis na een nieuwe calcullatie niet te aanvaarden. Dit dient binnen 1 werkdag te geschieden.

1.5 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de door Thailandvillas.NL opgegeven tarieven uitgedrukt in Euro, en inclusief luchthavenbelasting en andere toeslagen. De vermelde reissom geldt per reiziger, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Kennelijke fouten in de door Thailandvillas.NL opgegeven prijzen binden haar niet. De in het aanbod vermelde klassenomschrijvingen en vluchtgegevens zijn indicatief en kunnen niet worden gegarandeerd door Thailandvillas.NL.

1.6 De volgende tijden gelden als werkdagen: maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen, tenzij Thailandvillas.NL uitdrukkelijk aangeeft dat andere openingstijden gelden.

1.7 De reiziger is zowel ten opzichte van Thailandvillas.NL als ten opzichte van de dienstverlener voor het geheel aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeit uit de dienstverlening door de Thailandvillas.NL. De overige reizigers zijn voor hun deel aansprakelijk.

1.8 De prijzen van gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden doorgegeven en doorberekend. Bij prijswijzigingen die plaatsvinden na het sluiten van de overeenkomst heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden. Dit geldt echter niet wanneer voor de prijswijziging een wettelijke grondslag is.

1.9 Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de verstrekte opdracht(en) kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de reiziger plaatsvinden. Indien op verzoek van de reiziger een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in, al gemaakte reserveringen zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Dat kunnen naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte annulering- of wijzigingskosten, ook zijn de kosten die Thailandvillas.NL moet maken om de annulering c.q. wijziging tot stand te brengen.

1.10 Alle mededelingen van Thailandvillas.NL of dienstverlener zullen uitsluitend worden gericht aan de reiziger.

1.11 Boekingen die via het internet gemaakt worden zijn definitief. De zogenoemde ‘afkoelingsperiode’, die in de wet ‘kopen op afstand’ wordt genoemd, is niet van toepassing op reizen die via www.traveldirect.nl worden geboekt.

1.12 De (boeking)gegevens van alle passagiers van en naar de USA zijn toegankelijk voor lokale autoriteiten in verband met een wettelijk verplichte veiligheidscontrole. De gegevens worden slechts voor veiligheidsdoeleinden gebruikt. Met uw reserveringsopdracht bevestigt u hiertegen geen bezwaar te hebben.

1.13 Wanneer Thailandvillas.NL in de reserveringsbevestiging heeft aangegeven dat een bepaalde vlucht non-stop of met stop(s) wordt uitgevoerd, dan heeft de uitvoerende luchtvaartmaatschappij altijd het recht om wegens operationele- of veiligheidsredenen alsnog (ongeplande) tussenlandingen uit te voeren of juist te laten vervallen. Thailandvillas.NL is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade van welke aard dan ook.

2. OPDRACHT
2.1 De overeenkomst is definitief op het moment dat de reiziger dit schriftelijk, per e-mail, fax of mondeling aan Thailandvillas.NL heeft bevestigd.

2.2 De inhoud van de opdracht kan onder meer bestaan uit het informeren en adviseren van de reiziger, evenals het ten behoeve van de reiziger reserveren van de door hem gewenste diensten.

2.3 De reiziger is ten opzichte van Thailandvillas.NL en dienstverlener gebonden na het verstrekken van de opdracht, ongeacht of een bevestiging direct wordt meegegeven. Indien voor een dienst van Thailandvillas.NL zelf een vergoeding is verschuldigd, zal Thailandvillas.NL dat vooraf bekend maken.

2.4 De (opdracht)bevestiging zal in het algemeen binnen 2 werkdagen aan de reiziger worden ge-e-maild, in welk geval deze bevestiging geldt als bewijs voor de in de bevestiging omschreven overeenkomst.

2.5 In het geval de opdrachtbevestiging niet binnen twee werkdagen kan worden ge-e-maild zal deze door Thailandvillas.NL worden nagezonden. De reiziger kan binnen drie werkdagen na ontvangst reclameren, bij gebreke waarvan de bevestiging geldt als bewijs voor het bestaan en inhoud van de overeenkomst. Een en ander laat onverlet de mogelijkheid door de reiziger om tegenbewijs te leveren.

3. OVEREENKOMSTEN
3.1 De overeenkomst komt tot stand bij aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Thailandvillas.NL. De aanvaarding dient rechtstreeks plaats te vinden bij Thailandvillas.NL. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of elektronisch een bevestiging, meestentijds in de vorm van een factuur.

3.2 De reiziger verstrekt Thailandvillas.NL voor of uiterlijk tijdens het sluiten van de overeenkomst alle gegevens betreffende zichzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Ook dient hij alle bijzonderheden over de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers welke van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door Thailandvillas.NL, te verschaffen.

3.3 Indien de reiziger in zijn informatieplicht aan Thailandvillas.NL tekort schiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door Thailandvillas.NL van (verdere) deelname aan de reis in overeenstemming met artikel 11 wordt (worden) uitgesloten, worden de in dat artikel vermeldde kosten aan hem in rekening gebracht.

3.4 Thailandvillas.NL heeft het recht de reisovereenkomst per direct op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde reis kleiner is dan het vereiste minimum aantal deelnemers, zoals vermeld in de publicatie. De opzegging zal binnen de in de publicatie genoemde termijn plaatsvinden en schriftelijk worden bevestigd. De artikelen 11 en 13 zijn niet van toepassing.

3.5 Indien er gegevens zijn opgenomen in een publicatie van Thailandvillas.NL over een bepaalde reis, dan maken deze deel uit van de overeenkomst. Wanneer Thailandvillas.NL algemene voorbehouden in het algemeen gedeelte van een publicatie of programma heeft opgenomen en deze in strijd blijken te zijn met de reisvoorwaarden, dan gelden de voor Thailandvillas.NL meest gunstige bepalingen. Thailandvillas.NL behoudt zich het recht voor hiervan af te wijken en de meest gunstige bepalingen voor de klant te laten gelden.

3.6 Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden Thailandvillas.NL niet. Hiermee wordt bedoeld de fouten en vergissingen welke, vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger, op eerste aanzicht als zodanig duidelijk zijn of zouden moeten zijn.

3.7 Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat met Thailandvillas.NL (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Alle verkeer, ook het betalingsverkeer, tussen de reiziger(s) en Thailandvillas.NL verloopt uitsluitend via de aanmelder. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

3.8 Als er in een publicatie van Thailandvillas.NL bij reizen waarbij vervoer is inbegrepen een reis- en verblijfsduur in dagen vermeld staat, dan worden de dagen van vertrek en aankomst (ongeacht de vertrek- en aankomsttijd) als gehele dagen meegeteld. Soms leidt dit er toe dat het feitelijk verblijf op de bestemming minder dagen telt dan vermeld staat.

3.9 Er kunnen aanpassingen (afwijkingen of toevoegingen) worden verlangd aan door Thailandvillas.NL aangeboden reizen op medische gronden. Dit zijn zogenaamde ‘medische essenties’. Thailandvillas.NL zal haar uiterste best doen hieraan gevolg te geven, tenzij dit in alle redelijkheid niet van Thailandvillas.NL kan worden verlangd. Medische essenties dienen nadrukkelijk en schriftelijk door Thailandvillas.NL bevestigd te worden. Thailandvillas.NL heeft het recht hiervoor de volgende kosten in rekening te brengen: Voor organisatiekosten gerelateerd aan de medische essentie wordt een bedrag van € 45,- per boeking berekend; communicatiekosten; De kosten welke worden berekend door dienstverleners betrokken bij de bewuste reis, kunnen worden doorbelast aan de reiziger. De hoogte van de kosten zal vooraf aan de cliënt worden verteld, met uitzondering van onvoorziene extra kosten als gevolg van de conditie van de reiziger. Deze zullen worden doorbelast. Mocht de situatie zich voordoen dat de reiziger mogelijk extra kosten tijdens zijn reis kan verwachten, dan zal dit van te voren aangegeven worden. De reiziger heeft dan het recht de overeenkomst op dat moment te ontbinden.

3.10 Een niet medisch gerelateerd essentieverzoek (andere essenties) dient nadrukkelijk en schriftelijk door Thailandvillas.NL bevestigd te worden. Thailandvillas.NL heeft het recht de volgende kosten hiervoor in rekening te brengen: Voor organisatiekosten gerelateerd aan een essentie wordt een bedrag van € 55,- per boeking berekend; communicatiekosten; De kosten welke worden berekend door dienstverleners betrokken bij de bewuste reis, kunnen worden doorbelast aan de reiziger. De hoogte van de kosten zal vooraf aan de cliënt worden verteld, met uitzondering van onvoorziene extra kosten als gevolg van de conditie van de reiziger. Deze zullen worden doorbelast. Mocht de situatie zich voordoen dat de reiziger mogelijk extra kosten tijdens zijn reis kan verwachten, dan zal dit van te voren aangegeven worden. De reiziger heeft dan het recht de overeenkomst op dat moment te ontbinden.

4. BETALING
4.1 Bij totstandkoming van de reisovereenkomst dient 30 % van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Thailandvillas.NL behoudt zich het recht voor, naar eigen inzicht en zonder overleg, in bepaalde gevallen dit percentage te verhogen of te verlagen. Dit zal schriftelijk of via electronische weg medegedeeld worden. Motivatie hiervoor is niet vereist, doch zal meestentijds worden verstrekt.

4.2 De resterende reissom dient uiterlijk zes kalenderweken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van Thailandvillas.NL. Bij reizen met eigen vervoer is de peildatum de aankomstdatum van de eerst geboekte accomodatie.

4.3 Indien de reisovereenkomst binnen 6 kalenderweken voor de dag van vertrek tot stand komt, dan dient de gehele reissom direct voldaan te worden.

4.4 Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim en wordt daar door of namens Thailandvillas.NL schriftelijk of via electronische weg op gewezen. Hij heeft dan de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 3 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Thailandvillas.NL berekent dan 100% annuleringskosten over de geboekte reis. De al betaalde bedragen worden met de annuleringsgelden verrekend.

4.5 Indien de Reiziger niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij over de hoofdsom de wettelijke rente verschuldigd over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot volledige vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. Deze bedragen minimaal 30% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de reiziger verschuldigde bedrag en komen bovenop de annuleringskosten zoals gemeld in artikel 11.

4.6 Eventuele terugbetalingen geschieden uitsluitend aan de reiziger.

4.7 Nog te ontvangen refunds of een uitkering van een annuleringsverzekering ontslaat de reiziger niet van zijn verplichting om het op grond van de overeenkomst aan Thailandvillas.NL verschuldigde (tijdig) te voldoen.

4.8 Thailandvillas.NL is bevoegd tot verrekening.

4.9 Voor zover van toepassing zijn alle bedragen inclusief B.T.W., tenzij anders vermeld.

4.10 Bij betaling per creditcard zullen merchant fees en andere kosten die door een credit card maatschappij worden berekend aan Thailandvillas.NL volledig worden doorbelast aan de reiziger.

4.11 De betaling van een verzamelfactuur kan nimmer worden opgeschort door een dispuut over een van de facturen vervat in die verzamelfactuur.

4.12 Indien de omstandigheden van het geval haar daartoe aanleiding moge geven is Thailandvillas.NL te allen tijde gerechtigd van de reiziger zekerheid ter nakoming te verlangen. Indien de reiziger de verlangde zekerheid niet kan verschaffen is Thailandvillas.NL gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden zal zijn tot het doen van schadevergoeding van enigerlei aard.

4.13 De reiziger dient zich te houden aan de in het aanbod aangegeven betaalmethode.

4.14 Verandering en aanpassing in wettelijke regelgeving die leiden tot verhoging van belastingen, heffingen e.d., ook indien dat met terugwerkende kracht geschiedt, zullen volledig aan de reiziger worden doorbelast.

5. REISSOM
5.1 De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, wisselkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze bij Thailandvillas.NL bekend waren ten tijde van het in druk geven van de publicatie of publicatie op internet.

5.2 De gepubliceerde reissom geldt per persoon in Euro en, indien van toepassing, inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen zoals in de publicatie vermeld staan. In dollar gerelateerde bestemmingen zullen de prijzen dagelijks aangepast worden naar de dan geldende dagkoers. Bij het definitief reserveren van de accommodatie wordt de koers van dat moment aangehouden en toegepast bij de facturering.

5.3 Thailandvillas.NL heeft het recht om, zolang de gehele reissom nog niet is voldaan, tot 20 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van de eerst geboekte accommodatie) de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de transportkosten (brandstofkosten vallen hier ook onder), de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. Thailandvillas.NL zal hierbij aangeven op welke manier de verhoging is berekend. De genoemde wijzigingen kunnen ook verlaging van de reissom betekenen, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van Thailandvillas.NL kan worden verlangd. Thailandvillas.NL zal aangeven op welke wijze de verlaging is berekend.

5.4 In het geval dat Thailandvillas.NL geconfronteerd wordt met onvoorzienbare verhogingen van wettelijk verschuldigde belastingen, heffingen of een extreme verhoging van de vervoerskosten (waaronder brandstofkosten) is Thailandvillas.NL gerechtigd tot 7 kalenderdagen voor de dag van vertrek de reissom te verhogen. De bepaling of een dergelijke situatie zich voordoet is volledig voorbehouden aan Thailandvillas.NL, waarbij alle redelijkheid betracht zal worden.

5.5 De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in de leden 5.3 en 5.4 af te wijzen. Hij moet – op straffe van verval – van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging. Indien de reiziger de reissomverhoging afwijst, heeft Thailandvillas.NL het recht de overeenkomst op te zeggen. Thailandvillas.NL moet – op straffe van verval – binnen 7 werkdagen na ontvangst door de reiziger van de mededeling over de verhoging, van dit recht gebruik maken. De reiziger heeft dan recht op kwijtschelding van de reissom of terugbetaling van al betaalde bedragen. De artikelen 9, 10, 11, en 12 zijn niet van toepassing.

6. REISBESCHEIDEN
6.1 Thailandvillas.NL zal tijdig kenbaar maken op welke wijze reisbescheiden worden afgegeven. De navolgende mogelijkheden zijn onder meer denkbaar: Afgifte van een e-ticket of e-voucher; Het versturen van de reisbescheiden per post. Het versturen van reisbescheiden per gewone post is inbegrepen in de dienstverlening. Thailandvillas.NL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het kwijtraken van de per post verzonden reisbescheiden. Indien de Reiziger de reisbescheiden per aangetekende post wenst te ontvangen, worden de kosten hiervoor in rekening gebracht. Commerciële koeriersdiensten zullen tegen kostprijs plus een administratievergoeding worden doorbelast. Bij koeriersdiensten dient te worden getekend voor ontvangst.

6.2 Thailandvillas.NL zal trachten de reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor vertrek bij de reiziger bezorgd te laten zijn. Wanneer de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden heeft ontvangen, meldt hij dit direct aan Thailandvillas.NL.

6.3 Als een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoer reizen: voor de aankomstdatum van de eerst geboekte accomodatie), dan zal Thailandvillas.NL aangeven wanneer en hoe de benodigde reisbescheiden in het bezit van de reiziger komen. Als de reiziger deze niet dienovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij dit direct aan Thailandvillas.NL.

7. INFORMATIE
7.1 De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van informatie en regelen van de formaliteiten betreffende de vereiste documenten (o.a. paspoorten), visa en vaccinaties of andere gezondheidsvereisten bij de betrokken autoriteiten. Desgevraagd kan Thailandvillas.NL hierbij hulp verlenen.

7.2 De reiziger dient bij vertrek en gedurende de gehele reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.

7.3 Wanneer de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document of vaccinatie, komt dit met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.

8. IN-DE-PLAATSSTELLING
8.1 Tijdig voor aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

a. de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
b. het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
c. de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.

8.2 De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Thailandvillas.NL voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 9.2 bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

9. WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER

9.1 De reiziger kan, na totstandkoming van de overeenkomst, wijziging daarvan verzoeken. Wijzigingen kunnen, voor zover mogelijk, tot 30 dagen voor vertrek doorgevoerd worden. Bij eigen-vervoerreizen geldt de aankomstdatum van de eerst geboekte accomodatie. De wijzigingen dienen schriftelijk door Thailandvillas.NL te worden bevestigd. Hiervoor geldt de voorwaarde dat de reiziger de gewijzigde reissom, onder aftrek van de al betaalde bedragen, voldoet. Uitstel van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende reizigers wordt beschouwd als een (deel-) annulering waarop artikel 11 van toepassing is. In dat geval zijn geen wijzigings- of communicatiekosten verschuldigd.

9.2 Wijzigingskosten bedragen € 40,- per boeking. Ook dienen eventuele communicatiekosten vergoed te worden.

9.3 Over het verzoek tot wijziging zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Afwijzing zal met reden geschieden en direct aan de reiziger worden meegedeeld. De reiziger heeft daarna de keuze de oorspronkelijke overeenkomst te handhaven of te annuleren. In dat laatste geval is artikel 11 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek blijft de oorspronkelijke overeenkomst gehandhaafd.

9.4 Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de verstrekte opdracht(en) kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de reiziger plaatsvinden.

10. OPZEGGING DOOR THAILANDVILLAS.NL
10.1 Thailandvillas.NL heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan: omstandigheden die van zodanige aard zijn dat een verdere gebondenheid van Thailandvillas.NL aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

10.2

a. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
b. Indien de oorzaak van de opzegging aan Thailandvillas.NL kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Thailandvillas.NL. Of dit aan de orde is, wordt bepaald aan de hand van artikel 13.
c. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan Thailandvillas.NL kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 14.2.

11. ANNULERING DOOR DE REIZIGER
11.1 Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger, naast de verschuldigde reserveringskosten, de volgende annuleringskosten verschuldigd:

1.    bij annulering tot de 40e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 25% van de reissom;

2.    bij annulering vanaf de 40e dag (inclusief) tot de 30e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
3.    bij annulering vanaf de 30e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
4.    bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 90% van de reissom;
5.    bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot op de vertrekdag of later: 100% van de reissom.
Een uitzondering op bovenstaande geldt voor pakketreizen welke uitgevoerd worden door een lijndienst. Naast bovengenoemde kosten worden ook de annuleringsregels van de luchtvaartmaatschappij voor deze tickets gehanteerd, evenals additionele annuleringskosten van 40 euro per ticket.

11.2 Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen.

11.3 Indien het vervoer per lijndienst wordt uitgevoerd of bijzondere diensten zoals de huur van campers of auto’s, nationale parken en culturele- of sportevenementen worden aangeboden, kunnen voor dat vervoer of die bijzondere diensten afwijkende annuleringsbepalingen gelden. Deze zullen voor zover mogelijk van tevoren door PanAtlas kenbaar worden gemaakt.

11.4 In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger kiest voor in-de-plaatsstelling, dan geldt artikel 8.

11.5
1.    Het annuleren van een overeenkomst door één of meer reizigers die gezamenlijk voor een verblijf in een hotelkamer, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie hebben geboekt, geldt als annulering van alle overeenkomsten, zodat door alle reizigers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald. Echter, indien de overblijvende reizigers dit willen en de groepsgrootte in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, dan blijven de overige overeenkomsten in stand. De bedoelde reizigers zullen de reissom moeten betalen, zoals deze voor het resterende aantal reizigers in de prijstabel vermeldt staat.
2.    Indien de overblijvende reizigers een nieuwe overeenkomst voor hetzelfde tijdvak en dezelfde accommodatie willen aangaan, worden de voor de overblijvende reiziger(s) ontvangen annuleringsgelden in mindering gebracht op de nieuwe reissom(men).

11.6 Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de verstrekte opdracht(en) kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de reiziger plaatsvinden. Annuleringen welke buiten kantooruren worden gedaan, worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

12. WIJZIGING DOOR THAILANDVILLAS.NL
12.1 – Thailandvillas.NL heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 10.1. Deze deelt hij binnen 72 uur (3 werkdagen) aan de reiziger mee. Vanaf 10 dagen voor vertrek (bij eigenvervoer reizen voor de aankomstdatum van de eerst geboekte accomodatie) deelt hij deze binnen 24 uur (1 werkdag) mee. – De reiziger kan de wijziging(en) afwijzen. – Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. – Indien de oorzaak van de wijziging aan Thailandvillas.NL kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Thailandvillas.NL. Of dit het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 13. – Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan Thailandvillas.NL kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 14.2.

12.2 In geval van wijziging doet Thailandvillas.NL de reiziger, voor zover mogelijk, een alternatief aanbod. Dit geschiedt binnen 72 uur (3 werkdagen). Vanaf 10 dagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van de eerst geboekte accommodatie) geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag). Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van het alternatieve verblijf moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken: – de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming; – de aard en klasse van de accommodatie; – de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.

Bij de bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met: de samenstelling van het reisgezelschap; de aan Thailandvillas.NL bekende en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen van de betrokken reiziger(s); de door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daaraan, die door Thailandvillas.NL schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd; bij de aanmelding bekend gemaakte en daarbij vastgelegde persoonlijke omstandigheden, die door de reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven.

12.3 Thailandvillas.NL mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde, omstandigheden. In dat geval kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

12.4 De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of het alternatieve aanbod als gevolg van de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van het bericht over de wijziging kenbaar maken. Vanaf 10 dagen voor vertrek (bij eigenvervoer reizen voor de aankomstdatum van de eerst geboekte accommodatie) geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag). In dat geval heeft Thailandvillas.NL het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Thailandvillas.NL moet – op straffe van verval – van dit recht gebruik maken binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van de afwijzing door de reiziger. Vanaf 10 dagen voor vertrek (bij eigenvervoer reizen voor de aankomstdatum van de eerst geboekte accommodatie) geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag). De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis al gedeeltelijk is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken Indien het in 12.2 bedoelde aanbod van de reisorganisator door de reiziger wordt afgewezen of een dergelijk aanbod niet wordt gedaan, is 13.4 van toepassing.

12.5 In geval van opzegging op grond van 13.4 vergoedt Thailandvillas.NL de reiziger de door deze geleden schade, tenzij de opzegging het gevolg is van overmacht als bedoeld in artikel 14.3, waaronder overboeking niet is begrepen.

13. AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT
13.1 Wanneer de reis niet verloopt in overeenstemming met de verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling te doen aan Thailandvillas.NL of, indien aanwezig, zijn vertegenwoordiging ter plaatse, als bedoeld in artikel 17.

13.2 Indien de reis niet verloopt in overeenstemming met de verwachtingen, is Thailandvillas.NL verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat: o de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of o de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of o de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Thailandvillas.NL of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of o de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in artikel 13.3; of o de verwachtingen van de reiziger onredelijk of onbillijk zijn.

13.3 Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

13.4 Onverminderd het hiervoor bepaalde, aanvaardt Thailandvillas.NL geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie.

13.5 Thailandvillas.NL draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voorzover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.

13.6 Voorzover Thailandvillas.NL zelf toerekenbaar te kort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens niet genoten reisgenot), is de aansprakelijkheid van Thailandvillas.NL beperkt tot maximaal het bedrag van de gefactureerde diensten. Zogenaamde gevolgschade is hiervan uitgesloten.

13.7 Aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de in rekening gebrachte vergoeding(en) voor onze diensten en ten hoogste tot het totale bedrag van de reissom.

13.8 De aansprakelijkheid voor schade waartegen de reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering), evenals aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen en/of het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), worden uitgesloten.

13.9 Thailandvillas.NL is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd.

13.10 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van het personeel van Thailandvillas.NL en/of de door deze ingeschakelde derde.

13.11 Thailandvillas.NL zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.

13.12 Thailandvillas.NL is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een storing of gebrek in de geautomatiseerde systemen, welke zij ten behoeve van haar dienstverlening gebruikt, indien deze storing of dit gebrek in alle redelijkheid niet aan haar valt te verwijten c.q. buiten haar invloedsfeer ligt.

13.13 Op de overeenkomst met een Dienstverlener, welke door bemiddeling van Thailandvillas.NL tot stand is gekomen, zijn veelal de Algemene Voorwaarden van de Dienstverlener van toepassing. Deze kunnen door de Reiziger worden opgevraagd bij de desbetreffende Dienstverlener. Op verzoek van de Reiziger zal Thailandvillas.NL bemiddelen bij het verkrijgen van deze voorwaarden door de Reiziger.

13.14 Degene die een reis boekt is, (ook) voor andere deelnemers, hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt. Ten aanzien van minderjarige reizigers moet bij navraag kunnen worden aangetoond dat ouders of voogden toestemming hebben verleend.

13.15 De website www.traveldirect.nl bevat hyperlinks naar websites van derden. Thailandvillas.NL heeft geen enkele invloed op de op deze sites vermelde informatie, producten en diensten en aanvaardt dus geen enkele aansprakelijkheid terzake (inbegrepen schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze websites).

13.16 Thailandvillas.NL kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een geheel of gedeeltelijk wanpresteren van enige dienstverlener waarvoor Thailandvillas.NL als tussenpersoon optreedt of is opgetreden.

13.17 Thailandvillas.NL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in een geschil tussen leverancier(s) en opdrachtgever(s)/afnemer(s) en voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken leverancier(s) en/of opdrachtgever(s)/afnemer(s) of hun agenten.

13.18 Elke overeenkomst wordt aanvaard onder voorbehoud van het tijdig krijgen van de benodigde, wettelijk vereiste vergunningen en toestemmingen.

13.19 Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag van toepassing is die een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van Thailandvillas.NL dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt. Thailandvillas.NL is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals een reis- en/of annulering kostenverzekering.

13.20 Indien Thailandvillas.NL ten opzichte van de reiziger aansprakelijk is voor verlies van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste eenmaal de reissom.

13.21 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van Thailandvillas.NL voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste tweemaal de reissom.

13.22 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Thailandvillas.NL gelden ook ten behoeve van werknemers van Thailandvillas.NL, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, evenals hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

13.23 In het geval een dienstverlener van Thailandvillas.NL failliet gaat of niet langer in staat is zijn verplichtingen na te komen, dan zal Thailandvillas.NL trachten een passende vervanging voor de reiziger te organiseren, doch is hier niet toe verplicht. Thailandvillas.NL zal in dat geval dan ook niet aansprakelijk zijn voor de hieruit voortvloeiende schade.

14. HULP EN BIJSTAND
14.1 Thailandvillas.NL is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen indien de reis niet verloopt in overeenstemming met de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Thailandvillas.NL indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem in overeenstemming met artikel 13.6 is toe te rekenen. Echter, indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is Thailandvillas.NL niet gehouden tot verlening van hulp en bijstand en zal alleen medewerking verlenen voor zover dat redelijkerwijs van hem verwacht kan worden. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.

14.2 Indien de reis niet verloopt in overeenstemming met de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan Thailandvillas.NL zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor Thailandvillas.NL bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht: voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringkosten.

15. DOCUMENTEN

15.1 Voor alle reizen naar het buitenland zijn geldige reisdocumenten vereist. De reiziger dient ervoor zorg te dragen dat hij bij vertrek in het bezit is van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties. Afhankelijk van de nationaliteit van u en/of uw medereiziger(s) en uw reisbestemming(en) gelden hiervoor verschillende bepalingen. U kunt deze bepalingen terugvinden onder andere op de website van de Visumdienst. Via deze dienst kunt u tevens uw visum aanvragen. www.visumdienst.nl let wel: deze site gaat uit van de Nederlandse nationaliteit. Voor actuele informatie voor andere nationaliteiten kunt u terecht bij de ambassade(s) van het land van uw bestemming(en).

15.2 De reiziger zal zelf bij de betrokken autoriteiten de benodigde aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig voor vertrek nagaan of de eerdere informatie nog correct is.De vluchtnummers en vluchttijden zoals deze op uw bevestiging of reisschema vermeld staan zijn een momentopname ten tijde van de reservering. De mogelijkheid is aanwezig dat luchtvaartmaatschappijen schemawijzigingen doorvoeren waardoor de vluchtnummers, vluchttijden of de gevlogen route veranderen. Thailandvillas.NL streeft ernaar u voor vertrek op de hoogte te stellen van deze wijzigingen. Daar wij hiervoor geen garantie kunnen bieden, danwel dat de informatie ons niet tijdig bereikt bent u zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste vluchtnummers en vertrektijden. Deze informatie kunt u onder andere verkrijgen op Teletekst �vertrek-en aankomsttijden Schiphol, telefonisch bij Schiphol inlichtingen: 0900-0141, en op internet www.schiphol.nl.

15.3 Daar vluchtnummers en -tijden ook tijdens uw reis kunnen veranderen dient u tijding voor vertrek van iedere vlucht deze informatie te controleren.

15.4 Voor een groot aantal buitenlandse bestemmingen zijn vaccinaties en/of malariatabletten noodzakelijk. Het niet hebben van bepaalde inentingen kan tot gevolg hebben dat u de toegang tot een land geweigerd kan worden. Ook bij een kort verblijf, bijv. een overstap, kunnen vaccinaties van toepassing zijn. Meer informatie hierover kunt u onder andere vinden op de websites:www.havenziekenhuis.nl of www.ggd.nl.

15.5 De reiziger dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor een allesdekkende verzekering tegen onder meer annulering, schade, w.a. en ongevallen.

16. VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER

16.1 De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Thailandvillas.NL ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

16.2 De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Thailandvillas.NL van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voorzover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem teruggave van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.

16.3 De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in de artikelen 17.1 en 17.2 te voldoen.

16.4 Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleiding of de plaatselijke agent van Thailandvillas.NL te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.

16.5 Alle vorderingsrechten van de reiziger vervallen één jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).

17. KLACHTEN

17.1 Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze onmiddellijk worden gemeld aan de vertegenwoordiging van Thailandvillas.NL ter plaatse. Is deze niet aanwezig of bereikbaar, dan dient de reiziger direct contact op te nemen met Thailandvillas.NL op de door deze voorgeschreven wijze. De communicatiekosten worden door Thailandvillas.NL vergoed, tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt. Indien achteraf blijkt dat de reiziger niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en Thailandvillas.NL dientengevolge niet in de gelegenheid gesteld is de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding dienovereenkomstig worden beperkt of uitgesloten.

17.2 Als de tekortkoming ook dan nog niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient de reiziger deze zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij de reisleiding of, indien dit onmogelijk is, bij Thailandvillas.NL op de door deze voorgeschreven wijze. Indien achteraf blijkt dat de reiziger niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en Thailandvillas.NL dientengevolge niet in de gelegenheid gesteld is de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding dienovereenkomstig worden beperkt of uitgesloten. Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet die uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis of de genoten dienst (of na de oorspronkelijke vertrekdatum) schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Thailandvillas.NL.

Als de klacht niet de uitvoering maar de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten, waarop de klacht betrekking heeft, bij Thailandvillas.NL te worden ingediend. Indien de reiziger de klacht niet tijdig heeft ingediend, wordt deze door Thailandvillas.NL niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger hierover redelijkerwijs geen verwijt treft. Thailandvillas.NL geeft de reiziger hierover schriftelijk of langs elektronische weg bericht.

17.3 Klachten over door Thailandvillas.NL verstrekte adviezen en informatie, moeten binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, doch in ieder geval binnen één jaar na het advies of verstrekte informatie, schriftelijk en gemotiveerd bij Thailandvillas.NL worden ingediend.

17.4 Klachten worden in principe binnen 30 dagen afgehandeld. Bij afwijking van deze termijn wordt de reiziger hiervan op de hoogte gesteld.

17.5 Wanneer de geleverde of gevraagde diensten volgens de reiziger niet conform verwachting zijn, kunnen zij een klacht indienen, zoals elders in dit artikel beschreven. Klachten over een door Thailandvillas.NL gemaakte reservering kunnen tot uiterlijk één maand na afloop van de gereserveerde dienst of, als de reis geen doorgang heeft gevonden, tot één maand na de oorspronkelijke vertrekdatum genoemd in de reisbescheiden, bij Thailandvillas.NL worden ingediend, voor adresgegevens zie verderop in het artikel. Klachten over door Thailandvillas.NL verstrekte adviezen en informatie, moeten binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, doch in ieder geval binnen één jaar na het advies of verstrekte informatie, schriftelijk en gemotiveerd, bij Thailandvillas.NL worden ingediend. Dit recht vervalt één jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum). De reiziger kan de klacht indienen bij:

Thailandvillas.NL

Wanneer de reiziger en Thailandvillas.NL geen overeenstemming bereiken, dan kan de reiziger � tegen betaling van 25 euro klachtgeld � de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor nadere informatie over deze Geschillencommissie zie: www.sgc.nl. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald. Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

18. VRAGEN EN CONTACT
18.1 De contactgegevens van Thailandvillas.NL staan vermeld op de site waar de boeking is gedaan evenals deze worden vermeld in de bevestiging van de reservering.

18.2 De reiziger dient contact op te nemen op de wijze zoals aangegeven in de aanbieding of bevestiging.

18.3 De contactgegevens van Thailandvillas.NL of de derden waarvan Thailandvillas.NL gebruik maakt bij de uitvoering van de reserveringsovereenkomst, staan vermeldt op de site waar de boeking is gedaan evenals deze worden vermeldt in de bevestiging van de reservering.

19. SLOTBEPALINGEN
19.1 Indien een deel van de Algemene Voorwaarden of overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de Algemene Voorwaarden of overeenkomst onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt dan als overeengekomen wat op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij wat partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

19.2 Partijen verplichten zich tot wat in alle redelijkheid van elkaar kan worden verwacht.